Kalender

2017 – 2018

15 oktober Info- en inschrijfmoment

20 oktober Dag van de jeugdbeweging

10 november Aspitails (fuif van de aspiranten @JHDistel)

3 december Sinterklaas

21 januari Mosselfeest Jeugdzorg

24 februari Ouderavond

10-11 maart Minibivak

09 mei Bieravond

21-30 juli Bivak

10 september ChiroBeats